Фізика 10

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА.

 

            Молекулярна фізика. Термодинаміка.

                            Електродинаміка.

·                               Зміст 

                   Розділ 2. Молекулярна фізика.

§1. Загальні відомості про молекулярну фізику.

         Тема 2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії.

§2. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії.

§3. Про силу міжмолекулярної взаємодії.

§4. Про маси та розміри молекул.

§5. Про кількість речовини в тілі, та про ті величини які цю кількість характеризують.

§6. Температура, як міра нагрітості тіла, та як міра середньої кінетичної енергії його молекул.

§7. Закон розподілу молекул за швидкостями. Про докази того, що молекулярно-кінетична теорія є правильною.

§8. Розв′язування задач молекулярної фізики.

§9. Загальні відомості про тверді, рідкі та газоподібні речовини. Плазма, як особливий стан речовини.

         Тема 2.2. Газоподібні речовини та їх властивості.

§10. Загальні відомості про пари та гази.

§11. Гази та їх властивості. Газові закони як узагальнення експериментальних фактів.

§12. Газові закони, як прямі наслідки (передбачення) молекулярно-кінетичної теорії.

§13. Розв’ язування задач. Тема: Термодинамічні процеси в графіках.

§14. Пари та їх властивості. Насичені і ненасичені пари. Випаровування та кипіння.

§15. Критичний стан речовини.

§16. Вологість повітря та способи її вимірювання.

§17. Атмосфера Землі.

           Тема 2.3. Рідини та їх властивості.

§18. Поверхневий натяг рідини.

§19. Явища на межі рідина – тверде тіло. Капілярні явища.

§20. Гідросфера Землі.

          Тема 2.4. Тверді тіла та їх властивості.

§21. Кристалічні тіла та їх властивості.

§22. Види кристалічних структур.

§23. Аморфні тіла та їх властивості.

§24. Фази речовини. Фазові переходи.

§25. Фазові перетворення, як один з проявів закону переходу кількісних змін в якісні.

§26. Рідкі кристали.

§27. Полімери та їх властивості.

          Тема 2.5. Теплові процеси.

§28.  З історії наукових поглядів на природу теплоти.

§29. Про внутрішню енергію тіла та кількість теплоти. Рівняння теплового балансу.

§30. Нагрівання – охолодження. Питома теплоємність речовини.

§31. Загальні відомості про енергетичні параметри нагрівання, пароутворення та горіння.

§32. Про особливості потенціальної енергії молекул.

§33. Теплове розширення тіл. Особливості теплового розширення води.

§34. Загальні відомості про термодинаміку.

§35. Перше начало термодинаміки.

§36. Друге начало термодинаміки.

§37. Теплові двигуни.

Розділ 3.  Основи термодинаміки. (Вивчається за необхідності)

§1. Загальні відомості про термодинаміку.

§2. Перше начало термодинаміки.

§3. Термодинамічні процеси. Адіабатні та кругові процеси.

§4. Цикл Карно. Ідеальна теплова машина Карно як ідеальний термометр.

§5. Реальні цикли теплових двигунів.

§6. Чому теплові двигуни мають низький ККД?

§7. Зворотний цикл Карно. Холодильники. Теплові насоси.

§8. Друге начало термодинаміки. Або про те, чому природні події відбуваються так, а не навпаки.

§9. Чи загрожує Всесвіту «теплова смерть»?

         Розділ 4. Електродинаміка.

§38. Введення в електродинаміку.

         Тема 4.1. Електростатика.

§39. Загальні відомості про електричні явища. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду.

§40. Закон Кулона.

§41. Загальні відомості про поля.

§42. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.

§43. Графічне зображення електричних полів.

§44. Провідники та діелектрики в електричному полі. Сегнетоелектрики. П’єзоефект.

§45. Робота та потенціал електричного поля. Електрична напруга.

§46. Електрична ємність. Конденсатори.

§47. Електростатика. Узагальнююче повторення.

         Тема 4.2. Електродинаміка постійних струмів.

§48. Загальні відомості про електричний струм та його прояви.

§49. Закон Ома. Електричний опір. Надпровідність.

§50. Джерела струму. Е.р.с. джерела струму. Закон Ома для повного електричного кола. Коротке замикання.

§51. Резистори. Послідовне та паралельне з’єднання резисторів. Закони Кірхгофа.

§52. Розв’язування задач. Тема: Розрахунок електричних кіл постійного струму.

§53. Електровимірювальні прилади та способи розширювання їх вимірювальних меж.

§54. Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля-Лєнца. Шляхи зменшення втрат в лініях електропередач.

§55. Електродинаміка постійних струмів. Узагальнююче повторення.

         Тема 4.3. Електричний струм в різних середовищах.

§56. Електричний струм в металах. Контактна різниця потенціалів. Гальванічні елементи.

§57. Електричний струм в електролітах. Закони електролізу.

§58. Електричний струм в газах. Види газових розрядів.

§59. Електричний струм в вакуумі. Електронно-вакуумні лампи.

§60. Загальні відомості про напівпровідники та їх електропровідність.

§61. Загальні відомості про р-n перехід.

§62. Напівпровідникові прилади.

§63. Електричний струм в різних середовищах. Узагальнююче повторення.

             Тема 4.4. Електродинаміка магнітних явищ.

§64. Загальні відомості про магнітні явища. Теорія Ампера.

§65. Взаємодії електричних струмів. Закон Ампера.

§66. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Графічне зображення магнітних полів.

§67. Сила Ампера та її застосування.

§68. Сила Лоренца та її застосування. Ефект Холла.

§69. Магнітний потік. Робота магнітного поля по переміщенню провідника з струмом. Індуктивність. Котушка індуктивності.

§70. Основи сучасної теорії магнітних властивостей речовини.

§71. Про магнітне поле Землі.

§72. Електродинаміка магнітних явищ. Узагальнююче повторення.

         

Подобається

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *