Фізика 10

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА.

 

 

            Молекулярна фізика. Термодинаміка.

                            Електродинаміка.

·                               Зміст                                                                                        стор.

Розділ 2.    Молекулярна фізика.

§1. Загальні відомості про молекулярну фізику.                                             5

         Тема 2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії.

§2. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії.                              8

§3. Про силу міжмолекулярної взаємодії.                                                       15

§4. Про маси та розміри молекул.                                                                     21

§5. Про кількість речовини в тілі, та про ті величини

які цю кількість характеризують                                                                      27

§6. Температура, як міра нагрітості тіла. Шкала температур. 34

§7. Температура, як міра середньої кінетичної енергії

молекул тіла.                                                                                                          40

§8. Загальні відомості про тверді, рідкі та газоподібні речовини.           43

         Тема 2.2. Газоподібні речовини та їх властивості.

§9. Загальні відомості про пари та гази.                                                         48

§10. Гази та їх властивості. Газові закони як узагальнення

експериментальних фактів.                                                                               50

§11. Газові закони, як прямі наслідки (передбачення)

молекулярно-кінетичної теорії.                                                                         57

§12. Розв’ язування задач. Тема: Термодинамічні процеси

в графіках.                                                                                                               62

§13. Пари та їх властивості. Насичені і ненасичені пари.

Випаровування та кипіння.                                                                                67

§14. Критичний стан речовини.                                                                        76

§15. Вологість повітря та способи її вимірювання.                                      81

§16. Атмосфера Землі.                                                                                          89

           Тема 2.3. Рідини та їх властивості.

§17. Поверхневий натяг рідини.                                                                       96

§18. Явища на межі рідина – тверде тіло. Капілярні явища.                    103

§19. Гідросфера Землі.                                                                                       108

          Тема 2.4. Тверді тіла та їх властивості.

§20. Кристалічні тіла та їх властивості.                                                          112

§21. Види кристалічних структур.                                                                   120

§22. Аморфні тіла та їх властивості.                                                                128

§23. Полімери та їх властивості.                                                                      133

§24. Теплове розширення тіл. Особливості теплового

розширення води.                                                                                              139

§25. Агрегатні стани та фази речовини. Плазма, як особливий

стан речовини.                                                                                                    147

          Тема 2.5. Теплові процеси.

§26. Загальні відомості про внутрішню енергію тіла.                               153

§27. Теплообмін. Види теплообміну.                                                             158

§28. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

Рівняння теплового балансу.                                                                           164

§29. Теплота плавлення, пароутворення та горіння.                                 171

§30. Молекулярна фізика. Узагальнююче повторення.                            177

 

Розділ 3.  Основи термодинаміки.

§31. Загальні відомості про термодинаміку.                                               183

§32. З історії відкриття закону збереження енергії.                                   187

§33. Перше начало термодинаміки.                                                              192

§34. Друге начало термодинаміки. Або про те, чому природні

події відбуваються так, а не навпаки.                                                            196

§35. Чи загрожує Всесвіту «теплова смерть»?                                              201

§36. Теплові двигуни.                                                                                         205

 

         Розділ 4. Електродинаміка.

§37. Введення в електродинаміку.                                                                 212

         Тема 4.1. Електростатика.

§38. Загальні відомості про електричні явища. Електричний

заряд. Закон збереження електричного заряду.                                        218

§39. Закон Кулона. Діелектрична проникливість середовища.              225

§40. Загальні відомості про поля.                                                                    230

§41. Електричне поле. Напруженість електричного поля.

Принцип суперпозиції.                                                                                      237

§42. Графічне зображення електричних полів.                                          244

§43. Провідники та діелектрики в електричному полі.

Сегнетоелектрики. П’єзоефект.                                                                       248

§44. Про роботу електричного поля, потенціал електричного

поля та електричну напругу.                                                                            255

§45. Електрична ємність. Конденсатори.                                                      261

§46. Електростатика. Узагальнююче повторення.                                     269

         Тема 4.2. Електродинаміка постійних струмів.

§47. Загальні відомості про електричний струм та його прояви.          274

§48. Закон Ома. Електричний опір. Надпровідність.                                 279

§49. Джерела струму. Е.р.с. джерела струму. Закон Ома для

повного електричного кола. Коротке замикання.                                     285

§50. Резистори. Послідовне та паралельне з’єднання резисторів.

Закони Кірхгофа.                                                                                                 291

§51. Розв’язування задач. Тема: Розрахунок електричних кіл

постійного струму.                                                                                              297

§52. Електровимірювальні прилади та способи розширювання їх

вимірювальних меж.                                                                                          302

§53. Робота та потужність електричного струму.

Закон Джоуля-Лєнца. Шляхи зменшення втрат в

лініях електропередач.                                                                                     309

§54. Електродинаміка постійних струмів.

Узагальнююче повторення.                                                                            315

         Тема 4.3. Електричний струм в різних середовищах.

§55. Електричний струм в металах. Контактна різниця

потенціалів. Гальванічні елементи.                                                               319

§56. Електричний струм в електролітах. Закони електролізу.                 327

§57. Електричний струм в газах. Види газових розрядів.                         335

§58. Електричний струм в вакуумі. Електронно-вакуумні лампи.           345

§59. Загальні відомості про напівпровідники та їх

електропровідність.                                                                                           352

§60. Загальні відомості про р-n перехід.                                                       360

§61. Напівпровідникові прилади.                                                                   365

§62. Електричний струм в різних середовищах.

Узагальнююче повторення.                                                                             372

             Тема 4.4. Електродинаміка магнітних явищ.

§63. Загальні відомості про магнітні явища. Теорія Ампера.                  379

§64. Взаємодії електричних струмів. Закон Ампера.                                 384

§65. Магнітне поле. Індукція магнітного поля.

Графічне зображення магнітних полів.                                                        389

§66. Сила Ампера та її застосування.                                                             396

§67. Сила Лоренца та її застосування. Ефект Холла.                                  403

§68. Магнітний потік. Робота магнітного поля по переміщенню

провідника з струмом. Індуктивність. Котушка індуктивності.               412

§69. Основи сучасної теорії магнітних властивостей речовини.           418

§70. Про магнітне поле Землі.                                                                         425

§71. Електродинаміка магнітних явищ.

Узагальнююче повторення.                                                                             429

 

 

Загальний коментар.

Напевно, всі більш-менш фахові вчителі та викладачі нашої країни знають: сучасні вітчизняні підручники з фізики, мають до цієї самої  фізики, м’яко кажучи дуже опосередковане відношення, (читайте статтю “Фізика-як віддзеркалення стану  української освіти та про закони Ньютона, як об’єктивну міру цього стану”).Зважаючи на ці обставини практично кожен з нас створює свій, власний  підручник, посібник, конспект лекцій, тощо. Не оминула сія доля і мене.

Нема жодних сумнівів втому, що написаний мною підручник не є ідеальним. Напевно, в ньому віднайдуться недоліки, огріхи, недоречності. Однак в ньому є головне – цілісність та системність знань. Як на мене, він є тим підручником,  в якому  кожний параграф, кожна тема, кожний розділ і вся сукупність цих розділів утворюють цілісну систему взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих знань. Підручником, який вчить не зазубрювати формули, а творчо і логічно мислити. Підручником, в якому визначення кожного терміну, формулювання кожного закону, пояснення кожного явища, підпорядковані певній уніфікованій та логічно  обгрунтованій  схемі..

На жаль, ні в Міністерстві освіти,  ні в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти,  ні в Інституті педагогіки НАПН України не знайшлось жодної не байдужої та фахової людини, яка б дійсно переймалась проблемами сучасної української освіти загалом і фізики зокрема. Тому на всі звернення до цих поважних інституцій я отримав лише нікчемні відписки байдужих та зазвичай шкурно зацікавлених чинуш.

 

 

       

 

 

      

         

Подобається

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *